Předmět „Ekonomika a řízení ekologické farmy“ si klade za cíl uvést studenty do problematiky ekologického hospodaření v širších souvislostech. Pro správné pochopení těchto souvislostí je nezbytný systémový přístup a celková analýza ekonomiky a řízení ekologické farmy. Předmět poskytuje základní objem znalostí, z nichž může student – budoucí manažer pracující v zemědělství vycházet při svém dalším osobním rozvoji v praxi.

Sylabus předmětu
Typ: volitelný
Zařazení do oborů: celouniverzitní, pro bakalářské obory
Doporučené zařazení do semestru: 4, 5 nebo 6
Délka: 1 semestr

Přednášky/cvičení: 2/1
Forma zkoušky: zápočet (obhajoba projektu)
Přednášky
 1. Ekologie a udržitelný rozvoj – definice, historie, předpokládaný vývoj
 2. Základní technologie a způsoby hospodaření v ekologickém zemědělství
 3. Kvalita a certifikace ekologické produkce
 4. Ekologická politika EU
 5. Systémy národních podpor pro ekologické hospodaření
 6. Role vlastníka/manažera – řízení ekofarmy
 7. Marketingové rozhodování
 8. Řízení projektů ekologického zemědělce
 9. Využití ICT v ekologicky hospodařícím podniku
 10. Systémy na podporu rozhodování v ekologické produkci
 11. Ekonomika podniku
 12. Analýza výsledku hospodaření
 13. Prevence a ochrana v ekologickém hospodaření
 14. Ekoturistika
Cvičení
 1. Osevní postupy, chov zvířat, zemědělská technika v ekologicky hospodařícím zemědělském podniku
 2. Využití exaktních metod pro rozhodování
 3. Sestavování a podávání žádostí o podporu
 4. Vyhledávání informačních zdrojů a databází
 5. Hodnocení zemědělské produkce ekofarmy
 6. Hodnocení multiplikačních efektů ekologického hospodaření
 7. Případové studie