Osevní postupy, chov zvířat, zemědělská technika v ekologicky hospodařícím zemědělském podniku

Otázky

 1. Charakterizujte organizaci ekologického zemědělství v České republice.
 2. Jaké podmínky musí být splněny pro provozování ekologického zemědělství?
 3. Popište termín"přechodné období"?
 4. Které změny se požadují v ekologickém zemědělství na technologické zpracování?
 5. Popište ekologické postupy ekologického zemědělství v rostlinné a živočišné výrobě.
 6. Které kroky musejí být učiněny v případě přechodu na ekologické zemědělství?
 7. Jaké jsou základní principy organického zemědělství?
 8. Jaký základní cíl organické zemědělství sleduje?
 9. Vysvětli termíny "obnovitelné zdroje" a "welfare  (pohoda, blaho)"
 10. Jaké jsou hlavní důvody pro přechod na organické zemědělství?
 11. Jaké změny lze očekávat po přechodu farmy na organické zemědělství?
 12. Charakterizuj základní cíle organické zemědělské výroby
 13. Jak se zatím vyvíjelo organické zemědělství v Evropě?
 14. Jak se zatím vyvíjelo organické zemědělství v České republice?
 15. Charakterizuj způsob organického hospodaření v České republice
 16. Jaké technologické postupy se využívají v organickém zemědělství?
 17. Popiš technologický postup výroby v organickém zemědělství při pěstování plodin a chovu hospodářských zvířat
 18. Jaké kroky by měly být učiněny, jestliže se zemědělec rozhodne přeměnit svou zemědělskou výrobu na výrobu v režimu organického zemědělství?