/

Zábavné a interaktivní

Celá hra je založena na Gamifikaci a je od začátku do konce interaktivní.

/

Praktické využití

Hra je postavena na praktických zkušenostech lidí z praxe, což zaručuje praktickou využitelnost.

/

Vývoj během hry

Hra je postavena na vývoji znalostí. Nejedná se o neucelené bloky, ale vše na sebe navazuje.

/

Budujte vlastní farmu

Vaše rozhodnutí budou ovlivňovat prosperitu Vaší vlastní farmy.

O projektu

/

Projekt PLENTIS Vám pomůže pokud jste student, nebo vám pomůže ve výuce, pokud jste učitel / trenér ve formě podobě her. Partnerství tohoto projektu nabízí sadu on-line vzdělávacích miniher v tématickém zaměření zemědělského podnikání za účelem rozvoje podnikatelských dovedností a schopností studentů tohoto povolání. Podle Lisabonské strategie, je jedna z 8 klíčových kompetencí kolekce kompetencí k podnikavosti. Vzhledem k složitosti podnikání, nelze identifikovat jen jednu kompetenci, ale soubor kompetencí. Projekt PLENTIS se zaměřuje na rozvoj on-line vzdělávací platformy, která je v podstatě gamifikací kompetencí ve formě rozvoje pozemků (doslova), se skutečným obsahem (znalostní báze) a jednotlivé hry napomáhají učitelům a studentům rozvíjet tyto dovednosti a kompetence nezbytné pro podnikání. Více na: http://plentis.eu/

About PLENTIS - EN

/

The PLENTIS project would like to help you learning if you are a student, or help you teaching if you are a teacher/trainer in the form of games. The partnership of this project offers a set of online educational minigames in the topic of agricultural entrepreneurship in order to develop the entrepreneurial skills and competences of students of this vocation. According to the Lisbon Strategy, one of the 8 key competences is the competence collection for entrepreneurship. As entrepreneurship cannot be identified as one competence, but as a set of competences, the PLENTIS project aims to develop an online educational platform, which is basically a gamified competence development land (literally), with actual content (knowledge base) and individual games to help teachers and students develop those skills and competences essential for entrepreneurship. Read more: http://plentis.eu/

Körülbelül Plentis - HU

/

A PLENTIS projekt célja hogy játékos formában segítsen a diákoknak a tanulásban, a tanároknak pedig a tanításban. A projektet megvalósító partnerség egy online oktatójáték gyűjteményt kínál a felhasználóknak, melynek központjában a mezőgazdasági vállalkozások állnak. A játékok célja az ehhez a szektorhoz tartozó kompetenciák fejlesztése. A Lisszaboni Egyezmény által kijelölt nyolc kulcskompetencia közül az egyik kompetenciacsokor a vállalkozásismeretekre vonatkozik. Mivel a vállalkozói készség nem egy konkrét kompetencia, mint inkább egy sor készség és képesség, a PLENTIS projekt egy online oktatói platformon, játékosított formában ad teret (sőt, szó szerint területet), ill. nyújt szükséges háttérismereteket, tanárok és diákok számára, hogy a szóban forgó kompetenciákat fejleszthessék. További információ: http://plentis.eu/