EU-DAIRY

Národní rámec kvalifikací

V současné době již mnoho zemí formuluje své národní rámce kvalifikací jako aplikaci Evropského rámce kvalifikací pro své specifické podmínky. Cílem je, aby zejména odborné a další vzdělávání bylo systematičtější, formalizovanější a aby tedy bylo možné lépe ověřovat výsledky tohoto vzdělávání.

Tyto evropské a národní systémy reflektují současné trendy přístupů ke vzdělávání v Evropě, které jsou charakterizovány zvyšující se rozmanitostí a snižující se formalitou vzdělávacích programů. Celoživotní vzdělávání se stává nutností.

Doporučení Evropské komise stanovilo rok 2010 jako termín, ke kterému by měly být dokončena veřejná diskuse k systému kvalifikací založeném na bázi EQF. Počátkem roku 2012 by již měly být národní systémy kvalifikací připraveny k ostrému provozu a vzhledem ke společnému východisku – EQF – by měly být úplné i dílčí kvalifikace identifikovatelné a mezinárodně srovnatelné.

Proč budovat národní rámec kvalifikací

Jako hlavní důvody, proč budovat národní rámec kvalifikací, uvádíme:

 • Posun od vzdělávání řízeného nabídkou ke vzdělávání řízeného poptávkou. Již to nebudou školy, které budou studentům určovat, které studijní programy a diplomy jsou pro ně užitečné; trh práce prostřednictvím možností uplatnění absolventů bude mít rozhodující slovo při výběru školy. Z toho plyne usnadnění prostupu člověka vzdělávacím systémem.
 • Přijetí modelu, který počítá s formálním, neformálním i informálním vzděláváním. To umožňuje právně ošetřit identifikaci a verifikaci výsledků vzdělávání bez ohledu na jejich typ stejně jako používat a přiřazovat standardní kredity jako základní míru pro rozsah a formu studia.
 • Zlepšení konzistence konkrétních národních systémů kvalifikací pomocí struktury kvalifikací, která je založena na principu komplementarity; ta bude transparentnější a pochopitelnější pro uživatele.
 • Komponentní pojetí individuálních kvalifikací konkrétních osob tak, aby byly lépe přenositelné z jednoho sektoru do jiného.
 • Položení základů pro mobilitu pracovníků za prací i vzděláváním, protože kredity budou převoditelné a rovněž systém identifikace kvalifikací bude v různých státech srovnatelný.

Co je EQF

Evropský rámec kvalifikací (European Qualification Framework, dále EQF) byl přijat 23. dubna 2008 na doporučení Evropského parlamentu. Zřízení Evropského rámce kvalifikací zajišťuje, že jednotlivé státy mohou dobrovolně přijmout tento systém zaměřený na podporu celoživotního vzdělávání a mobility v Evropě.

Evropský rámec kvalifikací je rozdělen do osmi referenčních úrovní, které se týkají znalostí, schopností a dovedností, které student získá od ukončení povinné školní docházky až po nejvyšší úroveň, což je doktorát.

Evropský rámec kvalifikací je „překladač“ - tabulka, podle které lze zjistit, jaká úroveň vzdělání odpovídá stejné úrovni v ostatních zemích. Obsahuje různé tituly, diplomy a certifikáty, které byly porovnány na základě srovnání výsledků vzdělávání jednotlivých členských zemí.

EQF lze také chápat jako klasifikační schéma, podle kterého mohou jednotlivé členské státy ohodnotit své vlastní vzdělávací a výukové programy. Cílem je, aby vzniklo spojení mezi těmito národními programy a Evropským rámcem kvalifikací.

Proč EQF a pro koho je určen

Evropský rámec kvalifikací slouží jako společný referenční kód k tomu, aby mohly jednotlivé členské země vytvářet vlastní systémy, kompatibilní a srozumitelné i pro ostatní. Konkrétně EQF může:

 • zjednodušit komunikaci mezi zúčastněnými subjekty v oblasti vzdělávání a odborné přípravy procesů v různých zemích a v každé zemi;
 • konfrontovat a porovnat mezi sebou různé výsledky vzdělávání, aby mohly být uplatněny i v jiné zemi než v té, ve které byly získány;
 • napomoct srovnání potřeb na trhu práce se vzdělávacími příležitostmi, které nabízejí různé země;
 • podporovat verifikační procesy pro neformální a informální vzdělávání;
 • sloužit jako společný referenční rámec pro jakost a vývoj v oblasti vzdělávání a odborné přípravy;
 • přispět k rozvoji širokého spektra kvalifikací, které budou sloužit jako referenční;
 • stimulovat a řídit reformy a rozvoj nových národních kvalifikačních struktur.
Počet přístupů od 5.10.2008: © KSI PEF 2008